Series Information

Director:

Kazuyoshi Katayama

Writer(s):

Chiaki J. Konaka
Kazuyoshi Katayama
Keiichi Hasegawa
Masanao Akahoshi
Shin Yoshida

Mechanical Designer:

Keiichi Satou

Character Designer:

Keiichi Satou

Musical Composer:
Toshihiko Sahashi


Airdates:

Japan
10.13.99 - 01.19.00 (S1)
01.02.03 - 03.23.03 (S2)
U.S.
04.02.01 - 04.18.01 (S1)
08.03.03 - 11.02.03 (S2)