Series Information

Director:

Yoshitomo Yonetani

Writer(s):

Yoshitomo Yonetani
Ryosuke Takahashi
Fuyunori Gobu
Yuichiro Takeda

Mechanical Designer(s):

Kunio Okawara
Takahiro Yamada
Takehiro Kirao

Character Designer:

Takahiro Kimura

Musical Composer:

Kouhei Tanaka

Airdates:

Japan 02.01.97 - 01.31.98