Series Information

GaoGaiGar Final

 

Director:

Yoshitomo Yonetani

Writer(s):

Yoshitomo Yonetani
Fuyunori Gobu
Yuichiro Takeda

Mechanical Designer(s):

Kunio Okawara
Kazumi Fujita
Takahiro Yamada

Character Designer:

Takahiro Kimura

Musical Composer:

Kouhei Tanaka

Video Release:

Japan 01.21.00 - 03.21.03