Series Information

Eureka 7

 

Director:

Tomoki Kyoda

Writer(s):

Dai Sato
Hiroshi Ohnogi
Chiaki J. Konaka
Ichiro Okouchi
Yuuichi Nomura
Shotaro Suga
Megumi Shimizu

Mechanical Designer:

Shoji Kawamori

Character Designer:

Kenichi Yoshida

Musical Composer:

Naoki Sato

Airdates:

Japan 04.17.05 - 04.02.06
U.S. 04.16.06 - 04.29.07