Series Information

Director:

Seiji Mizushima

Writer:

Yousuke Kuroda

Mechanical Designer(s):

Kanetake Ebikawa
Takayuki Yanase
Hitoshi Fukuchi
Kenji Teraoka
Naohiro Washio
Kunio Okawara
Seiichi Nakatani

Character Designer(s):

Yun Kouga
Michinori Chiba

Musical Composer:
Kenji Kawai

Airdates:

Japan
10.06.07 - 03.29.08 (S1)
10.05.08 - 03.29.09 (S2)
U.S.
11.24.08 - 02.09.09 (S1)
06.29.09 - 09.21.09 (S2)

Video Release (SE):
Japan 10.27.09 - 02.23.10