Series Information

Gundam 0083

 

Director(s):

Takashi Imanishi
Mitsuko Kase

Writer(s):

Fuyunori Gobu
Ryosuke Takahashi
Akinori Endo
Tomohide Ohkuma

Mechanical Designer(s):

Hajime Katoki
Shoji Kawamori
Mika Akitaka
Yasushi Ishizu

Character Designer:

Toshihiro Kawamoto

Musical Composer:
Mitsuo Hagita

Video Release:

Japan 05.23.91 - 09.24.92
U.S. 01.22.02 - 07.23.02

Theatrical Release:
Japan 08.29.92