Series Information

Director(s):
Tetsuro Amino
Shinji Takamatsu

Writer:

Tetsuro Amino

Mechanical Designer:
Gen Sato

Character Designer(s):
Gen Sato
Nobuyoshi Nishimura
Kouji Yokoi

Musical Composer:
Osamu Totsuka

Video Release:

Japan 07.15.89