Series Information

Director(s):
Shinji Takamatsu
Tetsuro Amino

Writer(s):

Shinji Takamatsu
Tetsuro Amino

Character Designer(s):
Akitoshi Yokoyama
Yasuhiro Oshima

Musical Composer:
Tohru Okada

Video Release:

Japan 09.25.90