Series Information

Gundam ZZ

 

Director:
Yoshiyuki Tomino

 

Writer(s):

Yumiko Suzuki
Minoru Onoya
Hidemi Kamata
Meigo Endo
Ken Terasawa

 

Mechanical Designer(s):
Mika Akitaka
Makoto Kobayashi
Hideo Okamoto
Yutaka Izubuchi
Hajime Katoki
Yoshinori Sayama
Masahiko Asano
Mamoru Nagano

Character Designer:

Hiroyuki Kitazume

 

Musical Composer:
Shigeaki Saegusa

 

Airdates:

Japan 03.01.86 - 01.31.87
U.S. 08.04.13 - 04.23.14