Series Information

Director:
Hiroyuki Imaishi


Writer(s):

Kazuki Nakashima
Hiroshi Yamaguchi
Shouji Saeki
Kurasumi Sunayama
Masahiko Otsuko

Mechanical Designer(s):
Yoh Yoshinari

Character Designer:

Atsushi Nishigori

Musical Composer:

Taku Iwasaki

Airdates:

Japan 04.01.07 - 09.30.07
U.S. 07.28.08 - 11.11.08

Theatrical Release:
Japan 07.01.08 - 04.25.09