Series Information

Ideon movies

 

Director:

Yoshiyuki Tomino

Writer(s):

Sukehiro Tomita
Ken'ichi Matsuzaki
Yuuji Watanabe
Hiroyasu Yamaura
Arata Koga

Mechanical Designer(s):

Kunio Okawara
Yuichi Higuchi

Character Designer:

Tomonori Kogawa

Musical Composer:

Koichi Sugiyama

Theatrical Release:

Japan 07.10.82 - 08.10.82