Series Information

Macross

 

Director:
Noboru Ishiguro


Writer(s):

Hiroshi Ohnogi
Shoji Kawamori
Noboru Ishiguro
Sukehiro Tomita
Kenichi Matsuzaki

Mechanical Designer(s):
Shoji Kawamori
Kazutaka Miyatake

Character Designer:

Haruhiko Mikimoto

Musical Composer:

Kentaroh Haneda

Airdates:

Japan 10.03.82 - 06.26.83
U.S. 03.04.85 - 04.22.85