Series Information

Macross II

 

Director(s):
Kenichi Yatagai
Ken'ichi Yatsuya


Writer(s):
Sukehiro Tomita
Manabu Nakamura
Eitakeshi Arii

Mechanical Designer(s):
Junichi Akutsu
Koichi Ohata
Kazumi Fujita
Atsushi Okuda

Character Designer:

Haruhiko Mikimoto

Musical Composer:

Shiro Sagisu

Video Release:

Japan 05.21.92 - 11.21.92
U.S. 03.19.95