Series Information

Patlabor TV

 

Director:
Naoyuki Yoshinaga

Writer(s):

Kazunori Ito
Mamoru Oshii
Hiroyuki Hoshiyama
Naoto Kimura
Tetsuo Takahashi
Michiko Yokote
Hibari Arisu

Mechanical Designer(s):

Yutaka Izubuchi
Yoshinori Sayama

Character Designer:

Akemi Takada

Musical Composer:

Kenji Kawai

Airdates:

Japan 10.11.89 - 09.26.90