Series Information

Director:

Ryosuke Takahashi

Writer(s):

Ryosuke Takahashi
Fuyunori Gobu
Yasushi Hirano
Tsunehisa Ito
Hiroyuki Hoshiyama
Endo Miego

Mechanical Designer:

Kunio Okawara

Character Designer:

Moriyasu Taniguchi

Musical Composer:

Hiroki Inui

Airdates:

Japan 10.03.85 - 06.26.86

Video Release:
Japan 08.21.86 - 10.21.86