Series Information

SRW OG OVA

 

Director:
Jun Kawagoe

Writer:
Satoru Nishizono

Mechanical Designer(s):
Hajime Katoki
Kazutaka Miyatake
Junichi Moriya
Hiroshi Ando
Kazue Saito
Yasuhiro Saiki

Character Designer:
Ryo Tanaka

Musical Composer:
Tsuneyoshi Saitoh

Video Release:
Japan 05.27.05 - 12.23.05
U.S. 10.23.07