Series Information

SRW OG Divine Wars

 

Director:
Hiroyuki Kakudou

Writer:
Takanobu Terada

Mechanical Designer(s):
Hajime Katoki
Kunio Okawara
Kazutaka Miyatake
Seiji Ono
Junichi Moriya
Hitoshi Kamemaru
Toshiaki Sugiura
Kazue Saito

Character Designer:
Yuji Ikeda

Musical Composer(s):
Yoshihisa Hirano
Naofumi Tsuruyama
Takuya Hanaoka

Airdates:
Japan 10.04.06 - 03.29.07