Series Information

Tekkaman Blade

 

Director:

Hiroshi Negishi

Writer(s):

Satoru Akahori
Katsuhiko Chiba
Mayori Sekijima
Hiroyuki Kawasaki
Kuniaki Yamashita
Seiko Watanabe
Nobuaki Kishima

Mechanical Designer(s):

Yoshinori Sayama
Rei Nakahara

Character Designer:

Tomonori Kogawa

Musical Composer:

Kaoru Wada

Airdates:

Japan 02.18.92 - 02.02.93
U.S. 09.10.95 - 03.03.96