Series Information

VOTOMS TV

 

Director:

Ryosuke Takahashi

Writer(s):

Ryosuke Takahashi
Soji Yoshikawa
Toshi Gobu
Jinzo Toriumi

Mechanical Designer:
Kunio Okawara

Character Designer:

Norio Shioyama

Musical Composer:
Hiroki Inui

 

Airdates:

Japan 04.01.83 - 03.23.84