Series Information

VOTOMS Finder

 

Director:

Atsushi Shigeta

Writer:
Mayori Sekijima

Mechanical Designer(s):
Kunio Okawara
Hitoshi Fukuchi
Atsushi Shigeta

Character Designer:

Junichi Hayama

Musical Composer:

Wataru Iwamoto

Video Release:

Japan 04.07.11