Series Information

Zone of the Enders: Idolo

 

Director:

Tetsuya Watanabe

Writer:

Shin Yoshida

Mechanical Designer(s):

Tsutomu Miyazawa
Tsutomu Suzuki
Yoji Shinkawa (game)

Character Designer:

Kumi Horii

Musical Composer:

Hikaru Nanase

Video Release:

Japan 03.01.01
U.S. 09.24.02