Series Information

Writer:
Tomohiro Chiba

Artist:
Yasunari Toda

Mechanical Designer(s):
Yasunari Toda
Yoshihiko Machida
Junichi Akutsu

Release:
Japan 10.01.02 - 05.01.04
U.S. 02.08.05 - 11.08.05