Series Information

Turn A Gundam

 

Director:

Yoshiyuki Tomino

Writer(s):

Ichiro Okouchi
Ai Ota
Miya Asakawa
Katsuhiko Chiba
Tetsuko Takahashi
Hiroyuki Hoshiyama
Jiro Takayama
Minoru Onoya

Mechanical Designer(s):
Syd Mead
Mahiro Maeda
Kunio Okawara
Takumi Sakura
Atsushi Shigeta

Character Designer:

Akira Yasuda

Musical Composer:
Yoko Kanno

Airdates:

Japan 04.02.99 - 04.14.00

Theatrical Release:
Japan 02.09.02 - 02.10.02