Series Information

Macross Delta

 

Director(s):
Kenji Yasuda
Shoji Kawamori


Writer:
Toshizo Nemoto

Tatsuto Higuchi

Ukyo Kodachi

Touko Machida

Mechanical Designer(s):
Shoji Kawamori

Tenjin Hidetaka
Stanislas Brunet

Character Designer(s):

Chisato Mita

Majiro

Masaru Shindo

Musical Composer(s):
Saeko Suzuki

TOMISIRO

Mina Kubota

Airdates:

Japan 04.03.16 - 09.25.16