Series Information

VOTOMS Pailsen Files

 

Director:

Ryosuke Takahashi

Writer(s):

Fuyunori Gobu
Soji Yoshikawa
Ryosuke Takahashi
Masayuki Nishimura

Mechanical Designer:
Kunio Okawara

Character Designer:

Norio Shioyama

Musical Composer(s):

Hiroki Inui
Yasuaki Maejima

Video Release:

Japan 10.26.07 - 08.22.08

U.S. 05.14.19

Theatrical Release:
Japan 01.17.09