BraveMecha

Hormor

0

Unit type: robot
Original mechanical designer: Kunio Okawara

hormor-rear

Rear view

Exkizer Info

Director:
Katsuyoshi Yatabe

Writer(s):
Yasushi Hirano
Fumihiko Shimo
Hideki Sonoda
Keiji Oba
Keiko Maruo
Mami Watanabe
Norio Kashima
Shuichi Iwazaki
Takeshi Takaba
Yasutaka Ito

Mechanical Designer:
Kunio Okawara

Character Designer:
Masayuki Hiraoka

Musical Composter:
Kouhei Tanaka

Format:
48 episodes

Airdates:
Japan 02.03.1990 – 01.26.1991

Comments

Comments are closed.