BraveMecha

GekiRyuJin

0

Unit type: docking vehicle robot
Height: 28.0 meters
Weight: 465.0 metric tons
Width: 18.0 meters
Flexible tank capacity: 110.0 metric tons
GS-Ride class: classified
Construction: Super Monocoque
Engine: Connected UI-Tech Unified G-Drive
Maximum output: 9,500,000 kW
Maximum running speed: 205 km/h
Maximum flying speed: Mach 0.7
Equipment: Lei-Dun x 1
Special attack(s): Shuang-Tou-Long
Armament: Electric Gun x 1, Jiao-Ban-Ji x 1, Dian-Zhuang-Huo x 1
Original mechanical designer: Kunio Okawara

gekiryujin-head

Head

gekiryujin-rear

Rear view

GaoGaiGar Info

Director:
Yoshitomo Yonetani

Writer(s):
Yoshitomo Yonetani
Ryosuke Takahashi
Fuyunori Gobu
Yuichiro Takeda

Mechanical Designer(s):
Kunio Okawara
Takahiro Yamada
Takehiro Kirao

Character Designer:
Takahiro Kimura

Musical Composer:
Kouhei Tanaka

Format:
49 episodes

Airdates:
Japan 02.01.1997 – 01.31.1998

Comments

Comments are closed.